حمل انواع گازهای پتروشیمی

گازها : پروپان ، ال پی جی ، بوتن 1 ، پروپیلن ، گسولین ، آمونیاک ، c4cut